Skip to main content

Privacy statement Stijlvol haar en meer

Inleiding

Stijlvol haar en meer neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@stijlvolhaarenmeer.nl.

Wie is Stijlvol haar en meer?

Stijlvol haar en meer is de eenmanszaak Stijlvol haar en meer, kantoorhoudende te (1215 PC) Hilversum aan van Almondelaan35, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67900917.

Stijlvol haar en meer is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stijlvol haar en meer de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Stijlvol haar en meer jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Stijlvol haar en meer persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Stijlvol haar en meer voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Stijlvol haar en meer worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Marketing
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Interesse in een product, Social media account, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres, Interesse in een product, Social media account, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Social marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Interesse in een product, Social media account, Post/factuuradres, Foto’s*
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Stijlvol haar en meer heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

*Voor het publiceren van foto’s op social media zal mondeling toestemming worden gevraagd. Ten aller tijden op verzoek intrekbaar.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Stijlvol haar en meer over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Stijlvol haar en meer. Je kunt verzoeken dat Stijlvol haar en meer je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Stijlvol haar en meer te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Stijlvol haar en meer of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Stijlvol haar en meer te verkrijgen. Stijlvol haar en meer zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Stijlvol haar en meer je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Stijlvol haar en meer

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@stijlvolhaarenmeer.nl. Stijlvol haar en meer zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Stijlvol haar en meer een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Stijlvol haar en meer je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

Het kan zijn dat Stijlvol haar en meer verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Stijlvol haar en meer je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@stijlvolhaarenmeer.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Stijlvol haar en meer jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@stijlvolhaarenmeer.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.